Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt met Opdrachtgever en Search Clicks het volgende bedoeld:
– Opdrachtgever: elke persoon die een overeenkomst afsluit of aangaat met Search Clicks.
– Search Clicks: de bedrijfsnaam van Search Clicks te Amsterdam (KVK90107330) en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Den Haag.

 

1.2 Als er in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar “schriftelijk”, dan bedoelen we daar al onze communicatiemethoden mee. Dus ook correspondentie via e-mail.

 

1.3 Search Clicks heeft het recht om opdrachtgever te contacteren voor promotionele doeleinden via e-mail en telecommunicatie. Hierbij rekening houdend met de geldende privacy policy zoals te vinden op de website van Search Clicks.

 

Artikel 2: Toepassing

2.1 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden hebben invloed op alle overeenkomsten en aanbiedingen die Search Clicks aangaat of gebruikt. Dat geldt ook voor de beschikbare diensten en de rechtsverhoudingen tussen Search Clicks en de Opdrachtgever. 

 

2.2 Overige bepalingen blijven geldig als er schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken. 

 

2.3 Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen, gelden alleen voor de bepaalde en specifieke gevallen. 

2.4 De Algemene Voorwaarden hoeven slechts eenmalig te zijn overeengekomen  en worden daarna aannemelijkerwijs stilzwijgend geaccepteerd. Dat is van toepassing voor alle (rechts)handelingen tussen Search Clicks en zijn Opdrachtgevers. 

 

2.5 Ook als Search Clicks gebruikt maakt van een derde partij zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 

2.6 Search Clicks wijst de toepassing van Algemene Voorwaarden, gehanteerd door de Opdrachtgever, uitdrukkelijk af. 

 

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Tenzij Search Clicks dat op een andere manier schriftelijk kenbaar maakt, zijn alle aanbiedingen en prijsopgaven vrijblijvend.  

 

3.2 De prijzen in aanbiedingen of prijsopgaven zijn altijd exclusief BTW. Mits Search Clicks dit anders aangeeft. 

 

3.3 Search Clicks aanvaardt een overeenkomst alleen als deze schriftelijk wordt beantwoord met een bijpassende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever mag hier binnen 7 dagen schriftelijk op reageren. Na het verstrijken van deze termijn gaat de Opdrachtgever akkoord met hetgeen dat is bepaald in de overeenkomst tussen Search Clicks en de Opdrachtgever.

 

Artikel 4: Opdrachtuitvoering en Dienstverlening

4.1 Hoewel Search Clicks alle beschikbare middelen inzet om de Opdrachtgever van een optimaal resultaat te voorzien, kan er geen garantie op verkoop worden geboden. Voor de SEA-campagnes garandeert Search Clicks het genereren van gericht verkeer naar uw website, wat naar verwachting zal resulteren in acties van de bezoekers. Of deze bezoekers ook daadwerkelijk overgaan tot een aanvraag of aankoop, hangt grotendeels af van verschillende factoren zoals de kwaliteit en het gebruiksgemak van uw website, de relevantie van de inhoud, de effectiviteit van uw landingspagina’s, de aantrekkelijkheid van uw producten of diensten, de prijsstelling, en de mate van concurrentie in uw markt.

 

4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat Search Clicks de toegang heeft of verkrijgt tot de gegevens die nodig zijn om de gemaakte overeenkomst tot uitvoer te kunnen brengen. Als Search Clicks niet op tijd of helemaal niet over de benodigde gegevens kan beschikken, dan mag Search Clicks de opdracht tijdig stilleggen. 

 

4.3 De opschorting is ook van toepassing als Search Clicks zijn werkzaamheden in fasen uitvoer voor de Opdrachtgever. De diensten en werkzaamheden die toebehoren tot een andere fase mogen worden gestaakt tot op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft gegeven en/of de betaling is voldaan. 

 

4.4 Het tijdsbestek waarin Search Clicks de benodigde gegevens dient te ontvangen van de Opdrachtgever is noodzakelijk omdat de opdracht wordt gerealiseerd binnen een tijdsbestek van 4 weken. Deze tijd wordt exclusief voor de Opdrachtgever gereserveerd. Indien deze niet tijdig binnen zijn, vervalt het tijdsbestek van 4 weken en wordt de opdracht  na levering van input volgens de planning van Search Clicks afgerond.

 

4.5 De opdrachtgever heeft recht op een garantieperiode van 4 weken nadat Search Clicks de opdracht heeft afgeleverd bij de Opdrachtgever. Deze moet de functionaliteiten van de geleverde diensten binnen 4 weken testen en/of goedkeuren.

 

4.6 De werkzaamheden behorende bij de overeengekomen opdracht tussen Search Clicks en de Opdrachtgever, gaan pas van start wanneer beide partijen hun overeenstemming hebben gegeven.

 

Artikel 5: Opdrachten

5.1 Search Clicks brengt de Opdrachtgever direct op de hoogte als de oplevertermijn zoals aangegeven in de offerte niet haalbaar is.

 

Artikel 6: Analyse en rapportage

6.1 Search Clicks stelt zijn analyses en rapporten op in overeenstemming met het voorstel, de offerte of de overeenkomst tussen Search Clicks en de Opdrachtgever. 

 

6.2 Als de Opdrachtgever de wijze van analyseren of rapporteren niet nader heeft onderbouwd, dan worden deze opgemaakt in de Nederlandse of Engelse taal. 

 

6.3 De bedragen of aantallen die verschijnen in de analyses en rapporten van Search Clicks aangaande mediagebruik zijn een indicatie. Dat betekent dat hier geen rechten aan kunnen worden ontleend.  Als de bedragen of aantallen in deze rapporten afwijken, dan zijn de bedragen en getallen vermeld op de factuur van Search Clicks bindend.

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst tijdens de looptijd

7.1 Als de overeenkomst tussentijds gewijzigd dient te worden, dan kan dit alleen als beide partijen hiermee instemmen. Search Clicks is niet verantwoordelijk voor aanpassingen of wijzigingen die de Opdrachtgever zonder medeweten van Search Clicks doorvoert.  De aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 

 

7.2 Ondanks hetgeen dat is overeengekomen in artikel 8.1 is het Search Clicks wel toegestaan om wijzigingen aan te brengen naar eigen goeddunken en zonder expliciete toestemming van de Opdrachtgever. Mits Search Clicks dat doorvoert in het belang van de opdracht. Voorbeelden zijn het naar eigen inzicht wijzigen van campagnes, zoekwoorden en updaten van websites. Hier worden voor de opdrachtgever geen extra kosten voor berekend. 

 

7.3 Als zowel Search Clicks als de Opdrachtgever instemmen met een wijziging en/of aanpassing in de overeenkomst, dan kan dit invloed hebben op de datum waarop de opdracht wordt geleverd. Indien dit het geval is, zal Search Clicks de Opdrachtgever tijdig inlichten.  

 

7.4 Als een vast bedrag is overeengekomen tussen Search Clicks en de Opdrachtgever, dan zal Search Clicks ook duidelijk communiceren welke financiële gevolgen het doorvoeren van wijzigingen of aanvullingen heeft.

 

7.5 Anders dan gesteld in lid 7.4, is het Search Clicks niet toegestaan om meerkosten in rekening te brengen als de wijzigingen nodig zijn door een omstandigheid die Search Clicks zelf kan worden aangerekend.  

 

Artikel 8: Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn of haar faciliteiten en/of apparatuur en de daaruit voortkomende consequenties. 

 

8.2 Als er sprake is van kosten aangaande de communicatie gemaakt door de Opdrachtgever, dan is deze ook verantwoordelijk voor de betaling daarvan. 

 

8.3 De Opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de gegevens die hij of zij aan Search Clicks verstrekt.  

 

8.4 De Opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor de correctheid van de overeengekomen testen en/of concepten. Dat geldt ook voor de testen en/of concepten waarvoor de Opdrachtgever de wijzigingen niet of niet op tijd aan Search Clicks heeft doen toekomen. 

 

8.5 De teksten, afbeeldingen en gegevens die Search Clicks heeft samengesteld voor de Opdrachtgever, moeten ook door de Opdrachtgever worden goedgekeurd. Mits wijzigingen binnen 14 dagen na publicatie schriftelijk worden doorgegeven. 

 

8.6 Opdrachtgever draagt de volle verantwoordelijkheid voor het aanleveren van rechtenvrij materiaal aan Search Clicks. Het materiaal maakt geen inbreuk op derden rechten zoals rechten van intellectuele eigendom.  

 

8.7 De Opdrachtgever is verplicht zijn medewerking te verlenen gedurende de overeenkomst. Dat betekent het verstrekken van de benodigde gegevens en informatie die bijdraagt aan of nuttig is voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden die horen bij de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Search Clicks. 

 

Artikel 9: Geheimhoudingsplicht

9.1 Het is zowel de Opdrachtgever als Search Clicks verplicht om elke vorm van informatie, afkomstig van de partijen zelf of via een derde, geheim te houden. 

 

9.2 Het is Search Clicks toegestaan om de naam van de Opdrachtgever, of een samenhangende derde partij, openbaar te mogen gebruiken voor referentiedoeleinden. 

 

9.3 Persoonlijke gegevens die door de Opdrachtgever worden verstrekt aan Search Clicks, worden behandeld zoals dat is bepaald in de wet persoonsregistraties. Deze gevoelige gegevens worden opgeslagen binnen een veilig bestand en zijn niet toegankelijk of bruikbaar voor derden. Search Clicks stelt de persoonsgegevens niet beschikbaar.

 

Artikel 10: Exclusiviteit en Non-concurrentiebeding

10.1 Gedurende de looptijd van de overeenkomst, verleent de Opdrachtgever de exclusieve rechten aan Search Clicks om de opdracht te kunnen voltooien. 

 

10.2 Tijdens de looptijd van de overeenkomst, mag de Opdrachtgever geen werknemer van Search Clicks in dienst nemen. Direct noch indirect. Mits Search Clicks hiertoe toestemming geeft middels een schriftelijke goedkeuring. 

 

10.3 Bij het overtreden van de bepalingen, zoals overeengekomen onder 10.2, heeft Search Clicks recht op een door de Opdrachtgever te betalen boete van € 50.000 welke direct opeisbaar is. Voor elke dag dat de overtreding van hetgeen onder 10.2 wordt gesteld wordt overtreden, betaalt de Opdrachtgever € 500 per dag aan Search Clicks. Het is Search Clicks tevens gerechtigd tot het vorderen van een volledige schadevergoeding. Daartoe behoren ook alle gerechtelijke kosten die Search Clicks moet maken. Dat geldt ook voor kosten die moeten worden gemaakt voor proceskostenveroordeling en het laten vaststellen van de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11: Intellectuele rechten

11.1 Alle stukken die door Search Clicks beschikbaar worden gemaakt zijn alleen bedoeld voor de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag deze informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen in de breedste zin van het woord. Dat geldt ook voor het bewerken, beschikbaar stellen, verkopen, verdelen, integreren, vermenigvuldigen of openbaar maken van deze informatie.  Mits Search Clicks hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.  

 

11.2 Search Clicks mag verkregen informatie van de Opdrachtgever, met uitsluiting van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie, gebruiken voor andere toepassingen om kennis aan derden te kunnen overbrengen. 

 

11.3 De Opdrachtgever vrijwaart Search Clicks van alle aansprakelijkheid, door derden inzake intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het publiceren van de door Opdrachtgever aangeleverde content in de vorm van teksten, foto’s of andere informatie. 

 

11.4 Als Search Clicks voor het vervullen van de opdracht gebruikt maakt van derdenrechten, dan komen deze rechten niet in eigendom van de Opdrachtgever, maar blijven ze expliciet eigendom van Search Clicks of de partij in kwestie.  

 

11.5 Alle door Search Clicks aangeleverde stukken en zaken, blijven in eigendom van Search Clicks totdat de Opdrachtgever zijn of haar plichten aangaande de overeenkomst in zijn geheel heeft voldaan. 

 

11.6 De onder 11.5 genoemde stukken en zaken die door Search Clicks worden aangeleverd en in aanmerking komen voor eigendomsrecht, mogen niet worden verhandeld of worden ingezet als middel om betalingen te verrichten. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zaken en stukken die onder het eigendomsrecht vallen te verkopen of op een andere manier toe te passen. 

 

11.7 De Opdrachtgever belooft dat deze alles in werking stelt om de eigendomsrechten van Search Clicks te bewaken en veilig te houden.

 

11.8 Als er door derde partijen beslag wordt gelegd op zaken die onder het eigendomsrecht vallen, dan is het de Opdrachtgever verplicht om Search Clicks hiervan direct op de hoogte te brengen.

 

Artikel 12: Contractsduur en opzegging

12.1 De duur van de overeenkomst of het contract staat vermeld in de bijbehorende opdrachtbevestiging of is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

12.2 De opzegging van een contract of overeenkomst aangaande webdesign en leadgeneratie (SEO, SEA, Email Marketing, Social Media Marketing.) dient schriftelijk te worden ingediend. Dit dient minimaal 30 dagen voor het einde van de lopende contractsperiode te geschieden. Het contract of de overeenkomst wordt automatisch verlengd met dezelfde periode indien hier geen gehoor aan wordt gegeven. 

 

12.3 Het is Search Clicks toegestaan om het contract of de overeenkomst per direct te beëindigen als: (a) er sprake is van een faillissement bij de Opdrachtgever of als er surséance van betaling is verleend aan de Opdrachtgever. Dat is ook van toepassing indien er sprake is van ontbinding en/of liquidatie, bij conservatoir en/of executoriaal beslag (roerende en onroerende zaken). (b) als Opdrachtgever verzuimd in het nakomen van zijn of haar plicht aangaande de overeenkomst met Search Clicks.

 

Artikel 13: Honorarium

13.1 Mits Search Clicks dat anders vermeld, worden alle prijzen weergegeven exclusief btw. 

 

13.2 Als er geen sprake is van een vastgesteld honorarium,  dan worden de prijzen gebaseerd op de door Search Clicks geïnvesteerde werkuren volgens het uurtarief van Search Clicks. Dit heeft betrekking op de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen door Search Clicks en Opdrachtgever.

 

13.3 Voor alle opdrachten van Search Clicks geldt een maandelijkse vooruitbetaling.

 

Artikel 14: Betaling

14.1 Search Clicks factureert rond de 17de van de maand. De betaling moet binnen 8 dagen na de factuurdatum worden voldaan aan Search Clicks via een aan de Opdrachtgever gecorrespondeerde wijze. 

 

14.2 Als de Opdrachtgever de betalingstermijn zonder een ingebrekestelling of sommatie voorbij laat gaan, dan is deze in gebreke. Vanaf het moment van ingebrekestelling tot aan het moment van totale betaling, mag Search Clicks een rente van 4% per maand berekenen over het totaal verschuldigde bedrag.  

 

14.3 Zodra de overeenkomst wordt aangegaan, is Search Clicks gerechtigd tot het eisen van een borgsom bij de Opdrachtgever. Het bedrag is terug te vinden op het contract of de offerte. Als Search Clicks de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stelt, is het Search Clicks toegestaan om de borgsom tijdens de contractduur aan te passen als er sprake is van (a) overschrijden van de uiterste betaaldatum door de Opdrachtgever. (b) als het budget van de opdracht wordt verhoogd. Zodra het contract wordt beëindigd, wordt de borgsom in mindering gebracht op de factuur die de Opdrachtgever nog moet voldoen. Over het bedrag van de borg hoeft geen Btw te worden betaald.  

 

14.4 Als de Opdrachtgever de borgsom, zoals bepaald in artikel 14.3, niet betaalt, dan is het Search Clicks toegestaan om het contract of de offerte per direct te beëindigen of in te trekken. De Opdrachtgever is dan verplicht om Search Clicks te vergoeden aangaande verbeurde opzetkosten en abonnementskosten inzake de contractperiode met een maximum van 6 maanden.

 

14.5 Als de Opdrachtgever failliet is verklaard, als er surséance van betaling is verleend, als er sprake is van ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever of als er conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd (roerende en/of onroerende zaken) op eigendommen van de Opdrachtgever, zijn de bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is aan Search Clicks direct opeisbaar zonder dat sommatie of ingebrekestelling in welke vorm dan ook is vereist. 

 

14.6 De Opdrachtgever mag in geen geval terugkomen op zich beroepen op de verrekening. Als de Opdrachtgever vermoedt aanspraak te kunnen maken op de overeenkomst met Search Clicks, dan ontziet het de Opdrachtgever niet van zijn betaalplicht zoals deze eerder is overeengekomen, noch heeft de Opdrachtgever het recht tot het uitstellen van deze plicht.

 

14.7 Het is van essentieel belang dat alle advertentiebudgetten rechtstreeks worden betaald aan de desbetreffende marketingkanalen, waaronder, maar niet beperkt tot, Google en diverse social media platforms. Dit betekent dat de betalingen voor deze advertentiebudgetten niet in mindering worden gebracht op, noch verrekend worden met het overeengekomen bedrag dat verschuldigd is voor de diensten van Search Clicks. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor de directe betaling van deze advertentiebudgetten aan de betreffende marketingkanalen, en zorgt ervoor dat deze betalingen op tijd en volgens de vereisten van het betreffende kanaal worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat de cliënt begrijpt dat het falen in de tijdige en volledige betaling van deze budgetten aan de marketingkanalen, kan leiden tot onderbrekingen of vertragingen in de advertentiecampagnes, waarvoor Search Clicks niet aansprakelijk zal zijn.

 

Artikel 15: Klachten

15.1 Een klacht komt binnen 14 dagen na de gebeurtenis te vervallen, als deze niet schriftelijk is ingediend bij Search Clicks. 

 

15.2 Een klacht indienen heeft geen invloed op de resterende en overeengekomen verplichtingen van de Opdrachtgever.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1 In het geval van aansprakelijkheid betreffende Search Clicks, dan  is de dekking van deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekeringsbedrag.

 

16.2 Search Clicks is niet direct of indirect aansprakelijk voor  schade of verlies in welke vorm dan ook. In het geval van een offline website of een Google penalty, biedt Search Clicks geen garantie op succesvolle zoekmachine optimalisatie, noch dat Search Clicks hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 

 

16.3 Search Clicks neemt aan dat de gegevens die door de Opdrachtgever worden verstrekt, rechtmatig zijn verkregen. Search Clicks accepteert en aanvaardt geen aansprakelijkheid als dit anders blijkt te zijn.  

 

16.4 Zowel Search Clicks als de Opdrachtgever stellen elkaar niet aansprakelijk voor eventuele schade of tijdverlies. Bijvoorbeeld door toedoen van (elektronische) storingen die de dienstverlening van Search Clicks of derde partijen bemoeilijkt. Derden kunnen zijn internetproviders of exploitanten en of andere netwerken voor (tele)communicatie. 

 

16.5 Als Search Clicks toch aansprakelijk kan worden gesteld voor schade ten laste van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het tekortschieten in dienstverlening en verplichtingen die wel in de overeenkomst zijn opgenomen, dan wordt deze altijd beperkt tot het bedrag van de  factuur en betreft deze het gedeelte waarop aansprakelijkheid van toepassing is. Het schadevergoeding omvat maximaal het bedrag zoals vermeld onder 17.1. 

 

16.6 Bij aansprakelijkheid van Search Clicks zoals beschreven onder 16.5, wordt alleen vergoed als de Opdrachtgever als deze dit binnen 14 dagen te kennen heeft aan Search Clicks. Als deze termijn wordt overschreden, moet de Opdrachtgever aannemelijk kunnen maken dat de ontstane schade niet eerder dan binnen 14 dagen gemeld kon worden. 

 

16.7 De Opdrachtgever stelt Search Clicks vrij in aansprakelijkheid van derden. Dat gaat om schade van welke aard dan ook en die betrekking heeft op de overeenkomst. 

 

Artikel 17: Overmacht

17.1 Search Clicks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht. Daaronder valt ook het niet gebruik kunnen maken van gegevens door Search Clicks, het aan Search Clicks verstrekken van foutieve gegevens of bij een gebrek van medewerking van de Opdrachtgever aan Search Clicks. 

 

17.2 Als er sprake is van overmacht is het Search Clicks toegestaan om het contract of de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of de opdracht te cancellen zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding. Search Clicks moet de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

17.3 Het is Search Clicks toegestaan om af te zien van de gemaakte afspraken of termijnen bij ziekte van een werknemer en/of als deze werkzaamheden niet kunnen worden volbracht door een andere medewerker. De werkzaamheden kunnen daardoor, zonder dat Search Clicks hier iets aan kan doen, meer tijd in beslag nemen.

 

Artikel 18: Slotbepalingen

19.1 Noch Search Clicks of de Opdrachtgever is gerechtigd om de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden te delen zonder expliciete schriftelijke toestemming van Search Clicks of de Opdrachtgever. 

 

19.2 Het is Search Clicks toegestaan om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De aangebrachte wijzigingen zijn ook geldig voor en op overeenkomsten die al gesloten zijn. De Opdrachtgever wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de wijzigingen en deze worden van kracht op de aangegeven datum. 

19.3 Bij nietigverklaring van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, heeft dat geen betrekking op de overige inhoud van deze  Algemene Voorwaarden. Search Clicks heeft in dit geval het recht om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling die voor de Opdrachtgever niet onredelijk of bezwarend is en zo goed als overeenkomt met de nietig verklaarde bepaling. 

19.4 Als de Algemene Voorwaarden en het contract of de schriftelijke overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, dan hebben de bepalingen in de schriftelijke overeenkomst of het contract voorrang. 

19.5 Alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Search Clicks, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan, vallen uitsluitend onder het Nederlands recht. 

19.6 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Den Haag(Nederland) mits Search Clicks anders bepaald. 

19.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01 juni 2022.